Política de privadesa

Entenent que el dret a la protecció de dades és un dret fonamental, l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya a la Universitat de Girona assumeix plenament els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD, consultable des d’aquest enllaç) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD, consultable des d’aquest enllaç), normes que donen garanties a les persones en relació al tractament de les seves dades.