Recursos

Avaluem

Proporcionem una eina per la pròpia autoavaluació organitzativa en l’ús ètic de dades i sistemes d’IA que va molt més enllà de l’aplicació de llistes de verificació o checklists sobre usos ètics, especialment a la llum de la nova legislació sobre IA a la Unió Europea (AI Act).

Per què? Doncs perquè a través del nou Model PIO avaluem l’adequació o no dels sistemes i dades als requisits normatius i a estàndards internacionals donant resposta a diverses consideracions crítiques:

-Sobre complexitat i conseqüències no desitjades: Les llistes de verificació aborden qüestions sobre els sistemes d’IA que poden ser complexes, amb el potencial de conseqüències no desitjades i que poden no ser immediatament evidents. En aquest sentit, ajuden als desenvolupadors i a les parts interessades que tinguin en compte una àmplia gamma d’impactes potencials com els relacionats amb la transparència, l’equitat, la responsabilitat o la privadesa.

-Sobre confiança tècnica i confiança social: L’establiment de directrius ètiques clares a través de llistes de verificació pot ajudar a generar aquesta doble confiança a través de la seva adopció generalitzada. Sense elles és molt més difícil que es generi confiança sobre els sistemes que s’estan desenvolupant i desplegant, ja que no hi haurà alineació amb els valors de la societat i els principis ètics.

-Sobre compliment i responsabilitat legal: Les llistes de verificació poden servir com a guia i punt de partida per tal que les organitzacions avaluïn i documentin sistemàticament el compliment de la normativa vigent, la qual cosa pot mitigar els riscos legals. Si bé l’ús del model PIO no és suficient per garantir el compliment de la AI Act i de la resta de normativa aplicable, sí que afavoreix el seu desplegament i compliment a través de la verificació.

-Sobre mesures preventives: Les llistes de verificació poden actuar com a mesures preventives, ajudant a identificar i mitigar els riscos ètics abans que es materialitzin. Aquest enfocament proactiu pot ajudar i beneficiar a totes les organitzacions públiques i privades en el desplegament, si escau, de la IA, evitant controvèrsies, desafiaments legals i danys en la seva reputació.

-Sobre innovació en IA: Les llistes de verificació poden guiar a les persones desenvolupadores a integrar consideracions ètiques en el procés de disseny i implementació de la innovació en IA a través d’un marc estructurat de consideracions i implicacions ètiques. El resultat d’això pot conduir a enfocaments més innovadors que no només compleixin els requisits reglamentaris, sinó que també ofereixin avantatges competitius i de bones pràctiques alineades amb les expectatives ètiques i socials.

Acompanyem

T’oferim la possibilitat d’un acompanyament del procés d’avaluació per realitzar una verificació tan efectiva com sigui possible de la normativa legal i de les recomanacions ètiques a través dels estàndards internacionals. Això significa que pots sol·licitar al nostre personal tècnic que t’acompanyi en el procés d’autoavaluació tenint en compte les vostres necessitats.

Aquest acompanyament s’ofereix en dues modalitats principalment. Per una banda com un servei de guiatge detallat en l’aplicació del Model PIO d’un projecte d’IA en funcionament. D’altra banda, mitjançant l’acompanyament continuat d’aplicació del nou Model PIO en un projecte d’IA que es troba en la fase de disseny o desenvolupament i que, a la vegada, també li cal la implementació o execució final. Evidentment, en aquest darrer cas, l’acompanyament fa referència a un cicle de vida d’un projecte d’IA, el que implica un guiatge més llarg per garantir que cada etapa segueix la normativa i els estàndards establerts.

El servei d’acompanyament puntual o continuat està pensat per afavorir una avaluació integral que us ajudi a identificar i mitigar qualsevol risc potencial associat amb l’ús de la IA i de les seves dades tenint en compte els 7 principis del Model PIO. Aquest servei inclou sessions de consultoria, formació específica i elaboració de documents i informes que us ajudin a implementar la normativa i els estàndards tenint en compte les especificitats de la tecnologia d’IA i del seu context d’utilització o implementació.

Cal tenir en compte que aquests serveis estan subjectes a unes tarifes, per reflectir la dedicació i l’expertesa del nostre equip tècnic, així com el valor afegit que aporta l’avaluació amb acompanyament al teu projecte. Les tarifes es determinaran en funció de l’abast i la complexitat de l’avaluació necessària, assegurant sempre una relació qualitat-preu òptima.

Si teniu dubtes o necessiteu més informació podeu contactar-nos a suport.oeiac@udg.edu

Aconsellem

T’oferim la possibilitat de rebre feedback personalitzat després de realitzar el procés d’autoavaluació sense que hi hagi la necessitat d’un servei d’acompanyament previ. Aquest feedback estarà basat en un servei de consultoria i proporciona assessorament expert i orientació sobre diverses àrees relacionades amb les fases de disseny, desenvolupament, implementació, monitoratge o totes elles per assegurar que el projecte d’IA s’adhereix a les millors pràctiques i estàndards ètics i legals.

Aquest servei de feedback personalitzat i consultoria és ideal per a aquells que desitgen una avaluació externa experta que complementi el seu procés d’autoavaluació. El nostre equip tècnic conjuntament amb les persones expertes col·laboradores revisaran els resultats de l’autoavaluació per proporcionar-vos recomanacions específiques i pràctiques que siguin d’ajuda per tal d’assolir els vostres objectius de conformitat i excel·lència.

Entre els serveis d’assessorament s’ofereixen sessions de seguiment per assegurar que les recomanacions donades s’estan implementant i que s’estan obtenint els resultats desitjats. Aquest seguiment inclou consultes addicionals i rebre feedback continu per monitoritzar el progrés, no tan sols per garantir el compliment de la normativa i estàndards internacionals, sinó també per minimitzar riscos coneguts i desconeguts. Finalment, també oferim un servei d’assessorament estratègic i orientacions tècniques a les organitzacions per desenvolupar estratègies efectives per implementar sistemes d’IA de manera responsable i sostenible.

Cal tenir en compte que aquest servei està subjecte a unes tarifes, per reflectir la dedicació i l’expertesa del nostre equip tècnic i de les persones col·laboradores. Les tarifes es determinaran en funció de l’abast i la complexitat del servei de consultoria, assegurant sempre una relació qualitat-preu òptima.

Si teniu dubtes o necessiteu més informació podeu contactar-nos a suport.oeiac@udg.edu

Formem

T’oferim diverses modalitats formatives de caràcter general o especialitzat segons les teves necessitats i inquietuds.

Els cursos de formació estan dissenyats com un curs breu, que oscil·la entre 2 i 4 hores, adaptable en funció de necessitats específiques i àmbits d’aplicació. A més, els cursos de formació estan disponibles en format presencial o en línia, amb conferències interactives, estudis de casos, debats en grup i projectes pràctics per reforçar l’aprenentatge i l’aplicació.

A continuació trobareu un esquema dels continguts del curs breu:

Curs Breu (2-4 hores)

1. Introducció als usos ètics de la IA (45 min).

2. Marc normatiu i estàndards internacionals (45 min).

3. Eines i metodologies d’avaluació ètica de la IA (1 hora).

4. Taller pràctic a través del Model PIO (1 hora).

També podem dissenyar cursos ad hoc de capacitació tècnica per a satisfer requisits específics de la vostra organització envers els usos ètics de la IA. Aquests cursos ad hoc poden ser molt personalitzats per abordar temes específics rellevants per a la vostra organització, tractant temes com, per exemple, la transparència, la privacitat o la mitigació dels biaixos. A més, es poden incloure sessions dedicades a l’anàlisi de casos pràctics propis de la vostra organització, permetent-vos treballar directament sobre els vostres projectes i desafiaments reals sota la guia dels nostres experts.

Cal tenir en compte que els cursos de formació i de capacitació tècnica estan subjectes a unes tarifes. Les tarifes es determinaran en funció del tipus de curs (breu o ad hoc), del nombre de persones participants, i de si són impartits en format presencial o en línia.

Si teniu dubtes o necessiteu més informació podeu contactar-nos a suport.oeiac@udg.edu